عنوان: قیام متّصل به رکوع
سوال :

کسی که با عجله نماز می‌خواند، اگر پس از رکوع نایستد و در حالت نیمه‌ایستاده به سجده رود، نماز او چه حکمی دارد؟


پاسخ:

باطل است.