عنوان: محل قرارگرفتن دست‌ها در سجده
سوال :

اگر در موقع سجده محل قرارگرفتن دست‌ها جایی باشد که پستی و بلندی کمی دارد، یا سوراخ‌های ریزی در کف وجود دارد که کف دست کامل روی زمین قرار نگیرد، آیا نماز صحیح است؟


پاسخ:

صحیح است.