عنوان: حکم قیام قبل از تشهد
سوال :

شخصی قبل از تشهد اشتباهاً قیام نموده است، پس از متوجّه شدن می‌نشیند و تشهّد می‌خواند، اگر کامل ایستاده باشد واجب است سجدۀ‌ سهو به‌جا آورد یا اگر نیم‌خیز هم شده باشد سجدۀ‌ سهو واجب می‌شود؟


پاسخ:

در هر دو صورت سجدۀ‌ سهو مستحب است.