عنوان: کسي که از اول تکليف روزه نگرفته
سوال :

كسي‌ كه‌ سالهاي‌ اول‌ تكليف‌ نماز نخوانده‌ و روزه‌ نگرفته‌ است‌ و اكنون‌ نمي‌داند چند سالگي‌ به‌ تكليف‌ رسيده‌ است‌ وظيفه‌اش‌ چيست‌؟


پاسخ:

به‌ هر اندازه‌ كه‌ مي‌داند به‌ تكليف‌ رسيده‌ قضا واجب‌ است‌.ــ(به‌ هر مقدار كه‌ يقين‌ دارد به‌ تكليف‌ رسيده‌ بايد قضاي‌ نمازها و روزه‌ها را بجا بياورد و براي‌ هر روزه‌ كفاره‌ هم‌ بدهد يعني‌ يا دو ماه‌ روزه‌ بگيرد كه‌ سي‌ و يك‌ روز آن‌ پي‌ در پي‌ باشد و يا شصت‌ فقير را سير كند.)ــ