عنوان: نحوه پرداخت زکات فطره و کفاره
سوال :

اگر قيمت‌ آرد و نان‌ در شهري‌ كه‌ زندگي‌ مي‌كنيم‌ با شهري‌ كه‌ مي‌خواهيم‌ كفّاره روزه‌ را در آن‌ شهر پرداخت‌ كنيم‌، متفاوت‌ باشد، معيار در قيمت‌ كفّاره‌، كدام‌ شهر است‌؟ و آيا اصلاً مي‌توان‌ كفّاره‌ را در شهر ديگري‌ پرداخت‌ كرد، با وجود مستحق‌ّ در شهر خودمان‌؟ و ايضاً آيا مي‌توان‌ با وجود فقير در شهر خودمان‌، زكات‌ مال‌ يا زكات‌ فطره‌ را به‌ شهر ديگري‌ برد؟


پاسخ:

اخراج‌ زكات‌ مال‌ يا فطره‌ از شهري‌ به‌ شهر ديگر جايز است‌ و مناط‌ قيمت‌ شهر روزه‌ گير و زكات‌ فطره‌ و تعلّق‌ وجوب‌ زكات‌ در شهر است‌.