عنوان: ضرر بدني
سوال :

اينجانب‌ به‌ علّت‌ عمل‌ غدّه‌هاي‌ بزاقي‌، ترشّحات‌ بدنم‌ كم‌ شده‌ است‌ به‌ طوري‌ كه‌ روزه‌ گرفتن‌ برايم‌ ضرر دارد، امّا با خورردن‌ مقدار كمي‌ آب‌ مشكلم‌ حل‌ّ مي‌شود، حال‌ من‌ نسبت‌ به‌ روزه‌ام‌ چه‌ وظيفه‌اي‌ دارم‌؟


پاسخ:

روزه‌ براي‌ شما واجب‌ نيست‌ ولي‌ سزاوار است‌ از غير از آب‌ امساك‌ داشته‌ باشيد.