عنوان: طلاي ازدواج
سوال :

آيا طلايي‌ كه‌ براي‌ ازدواج‌ و به‌ نيّت‌ آن‌ خريداري‌ شده‌ است‌، اگر به‌ حدّ نصاب‌ لازم‌ براي‌ وجوب‌ زكات‌ برسد، آيا زكات‌ بر آن‌ واجب‌ مي‌شود؟


پاسخ:

بايد زكات‌ آن‌ را بدهد.