عنوان: خريد و فروش بن کارمندي
سوال :

بعضاً اقدام‌ به‌ خريد و فروش‌ بن‌ كارمندي‌ مي‌نمايند بدين‌ صورت‌ كه‌ خريدار بن‌ را دريافت‌ نموده‌ و مبلغ‌ كمتري‌ از بهاي‌ بن‌ به‌ فروشنده‌ پرداخت‌ مي‌نمايد. خواهشمند است‌ نظر مبارك‌ را در اين‌ زمينه‌ مرقوم‌ فرماييد.


پاسخ:

اشكال‌ ندارد.