عنوان: فروش لباس زير زنانه توسط مرد
سوال :

فروش‌ لباس‌ زير زنانه‌ توسّط‌ مردان‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟


پاسخ:

اگر مفسده‌ داشته‌ باشد بلكه‌ اگر احتمال‌ مفسده‌ هم‌ نداشته‌ باشد جايز نيست‌.