عنوان: فرم کارگشا
سوال :

فرمي‌ است‌ با نام‌ «طرح‌ كوشش‌ و همياري‌ ـ كارگشا» متعلّق‌ به‌ گروه‌ كارگشايان‌ انصار الموحّدين‌. گردانندگان‌ اين‌ طرح‌ اذعان‌ دارند كه‌ اين‌ فرم‌ با فرم‌هاي‌ قبلي‌ متفاوت‌ و مقداري‌ از مبالغ‌ آن‌ براي‌ كمك‌ به‌ مؤسّسات‌ خيريه‌ هزينه‌ مي‌شود. استدعا دارم‌ نظر مبارك‌ را مرقوم‌ فرمائيد.


پاسخ:

اين‌ گونه‌ معاملات‌ غربي‌ كه‌ مرتّب‌ رنگ‌ عوض‌ مي‌كند از جهاتي‌ حرام‌ است‌.