عنوان: فروش تسهيلات اعطايي به کارمندان دولت
سوال :

بعضي‌ از ارگان‌ها به‌ كارمندانشان‌ كه‌ امتيازات‌ مورد نظر آن‌ ارگان‌ را داشته‌ باشند، زمين‌ به‌ قيمت‌ ارزان‌ مي‌فروشند، آيا صاحبان‌ اين‌ امتيازات‌ مي‌توانند امتياز خود را به‌ شخص‌ ثالثي‌ بفروشند يا بايد زمين‌ را تحويل‌ گرفته‌ و سپس‌ بفروشند؟


پاسخ:

اگر مخالف‌ با قوانين‌ مربوطه‌ نباشد اشكال‌ ندارد.