عنوان: منازل و زمين
سوال :

1) خريد و فروش‌ منازل‌ و زمين‌هايي‌ كه‌ اوائل‌ انقلاب‌ تصرّف‌ شده‌ مانند شهرك‌ كاوه‌ واقع‌ در خيابان‌ كاوه‌ كه‌ رضايت‌ صاحب‌ ملك‌ مشخّص‌ نيست‌ خريد و فروش‌ چنين‌ املاك‌ و منازلي‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

2) خريد و فروش‌ منازل‌ و زمين‌هاي‌ موقوفي‌ كه‌ به‌ صورت‌ حق‌ّ الكرد (حق‌ّ العمل‌ ـ كاركرد) انجام‌ مي‌گيرد چه‌ حكمي‌ دارد؟

3) واسطه‌گري‌ بين‌ خريدار و فروشنده‌ در موارد ياد شده‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

 


پاسخ:

1) اگر كار مصادره‌ كننده‌ بجا و شرعاً قانوني‌ بوده‌ است‌ اشكال‌ ندارد و الاّ رضايت‌ صاحب‌ ملك‌ را بايد به‌ دست‌ آورد.

2) اگر طبق‌ وقف‌ و با رضايت‌ متولّي‌ يا حاكم‌ شرع‌ باشد اشكال‌ ندارد.

3) واسطه‌گري‌ در آنها با آنچه‌ گفته‌ شد اشكال‌ ندارد.