عنوان: املاک مشاع
سوال :

املاكي‌ كشاورزي‌ بين‌ دو نفر به‌ صورت‌ مشاع‌ موجود مي‌باشد كه‌ هنوز در بين‌ شركائ تقسيم‌ و تفكيكي‌ شرعي‌ و قانوني‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌.

1) اجاره‌ دادن‌ كليه املاك‌ مشاع‌ توسّط‌ يكي‌ از شركاء بدون‌ رضايت‌ شريك‌ ديگر چه‌ حكمي‌ دارد؟

2) معامله‌اي‌ كه‌ در آن‌ يكي‌ از شركاء قبل‌ اين‌ كه‌ تقسيم‌ و تفكيك‌ شرعي‌ و قانوني‌ بين‌ آنها صورت‌ گرفته‌ باشد بدون‌ رضايت‌ شريك‌ ديگر قسمتي‌ از ملك‌ مشاع‌ را فروخته‌ باشد چه‌ حكمي‌ دارد؟

3) اگر يكي‌ از شركاء، افرادي‌ را كه‌ هيچ‌ گونه‌ مالكيّتي‌ در اراضي‌ نداشته‌ و صرفاً با پرداخت‌ بهره مالكانه‌ بر اراضي‌ زراعي‌ تصرّف‌ زارعانه‌ دارند را به‌ عنوان‌ مالك‌ معرّفي‌ نمايد، مشمول‌ چه‌ حكمي‌ است‌؟

4) تصرّف‌ افراد فوق‌ (زارعين‌) بر املاك‌ مشاع‌ فروخته‌ شده‌ توسّط‌ يكي‌ از شركاء بدون‌ رضايت‌ شريك‌ ديگر مشمول‌ چه‌ حكمي‌ است‌؟

 


پاسخ:

1) جايز نيست‌ ولي‌ اگر بعداً رضايت‌ شريك‌ ديگر را به‌ دست‌ آورد اجاره‌ صحيح‌ مي‌شود.

2) جايز نيست‌ ولي‌ اگر بعداً رضايت‌ شريك‌ را حاصل‌ نمود آن‌ بيع‌ امضائ مي‌شود اين‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ همه ملك‌ را يا بعض‌ معيژن‌ آن‌ را بفروشد ولي‌ اگر حق‌ّ خود را به‌ طور مشاع‌ بفروشد بيع‌ صحيح‌ است‌ ولي‌ شريك‌ ديگر مي‌تواند معامله‌ را فسخ‌ مشروط‌ بر اين‌ كه‌ خود او ملك‌ را بخرد.

3) جايز نيست‌ و تصرّف‌ او هم‌ جايز نيست‌.

4) بدون‌ رضايت‌ شركاء جايز نيست‌.