عنوان: اشتباه در اذکار مستحبي
سوال :

آيا اشتباه‌ كردن‌ در ذكرهاي‌ مستحبّي‌ نماز را باطل‌ مي‌كند يا خير؟


پاسخ:

نماز باطل‌ نمي‌شود.