عنوان: نماز چشم بسته
سوال :

خواندن‌ نماز با چشم‌ بسته‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟


پاسخ:

اشكال‌ ندارد.