عنوان: نماز با موهاي زايد بلند
سوال :

اگر انسان‌ موهاي‌ زايد بدن‌ را نزند، آيا نماز او باطل‌ است‌؟


پاسخ:

خوب‌ نيست‌ ولي‌ نماز باطل‌ نيست‌.