عنوان: خواندن نماز ظهر و عصر قبل از اتمام نماز جمعه
سوال :

در روز جمعه‌، آيا مي‌توان‌ نماز ظهر و عصر را قبل‌ از تمام‌ شدن‌ نماز جمعه‌ خواند؟

 


پاسخ:

اشكال‌ ندارد.