عنوان: نيت نماز صبح در صورت ندانستن طلوع آفتاب
سوال :

اگر در صبح‌ نمي‌دانيم‌ آيا آفتاب‌ زده‌ يا نه‌، بايد نماز را به‌ نيّت‌ ادا بخوانيم‌ يا به‌ نيّت‌ قضا؟

 


پاسخ:

نماز را به‌ نيّت‌ ادا بجا آوريد، و اگر نه‌ نيّت‌ ادا و نه‌ نيّت‌ قضا بلكه‌ به‌ نيّت‌ مافي‌الذمّه‌ بجا آوريد بهتر است‌.