عنوان: تقدم نماز بر عزاداري عاشورا
سوال :

در وقت‌ نماز روز عاشورا، نماز مقدّم‌ است‌ يا عزاداري‌؟


پاسخ:

معلوم‌ است‌ اگر در وقت‌ نماز براي‌ عزاداران‌ مقدور باشد، نماز بخوانند بهتر است‌.