عنوان: اشتباه بودن قبله مسجد
سوال :

اگر در مسجدي‌ بعد از حدود بيست‌ سال‌ متوجّه‌ شوند و نماز گزاران‌ به‌ يقين‌ برسند كه‌ قبله مسجد در حدود 35 الي‌ 40 درجه‌ با خط‌ّ قبله حقيقي‌ اختلاف‌ دارد، تكليف‌ نمازگزاران‌ قبلي‌ و حال‌ چيست‌؟


پاسخ:

نمازهاي‌ قبلي‌ صحيح‌ بوده‌ است‌ و فعلاً بايد رو به‌ قبله‌ نماز بخوانند.