عنوان: توأمان بودن چادر و مقنعه با هم
سوال :

آيا زنان‌ در موقع‌ نماز خواندن‌ بايد حتماً روسري‌ و چادر را توأمان‌ داشته‌ باشند يا چادر به‌ تنهائي‌ كفايت‌ مي‌كند؟


پاسخ:

چادر فقط‌ كفايت‌ مي‌كند.