عنوان: نماز با بودن شي ء در دهان به دستور دندانپزشک
سوال :

اگر دندانپزشك‌ پس‌ از كشيدن‌ دندان‌، يك‌ شي‌ء خارجي‌ مانند باند يا پارچه‌ براي‌ جلوگيري‌ از خونريزي‌ در دهان‌ قرار دهد، آيا براي‌ نماز بايد اين‌ شي‌ء را از دهان‌ خارج‌ كرد؟ در صورتي‌ كه‌ جواب‌ مثبت‌ است‌، اگر بيمار در هنگام‌ نماز بدون‌ توجّه‌ و قبل‌ از اخراج‌ اين‌ شي‌ء نماز بخواند آيا بايد آن‌ را قضا نمايد؟

 


پاسخ:

لازم‌ نيست‌ آن‌ را در آورد.