عنوان: نماز مستحبي بدون وضو
سوال :

خواندن‌ نمازهاي‌ مستحبّي‌ بدون‌ وضو به‌ قصد رجاء، جايز و صحيح‌ است‌؟


پاسخ:

صحيح‌ نيست‌ و حرام‌ هم‌ مي‌باشد.