عنوان: تقدم نافله بر تعقيبات يا برعکس
سوال :

1) اگر امر دائر باشد بين‌ خواندن‌ نافله مغرب‌ و نماز غفيله‌، كدام‌ يك‌ ترجيح‌ دارد؟

2) اگر امر دائر شود بين‌ جواب‌ بالا (غفيله‌ يا نافله‌) و تعقيب‌ و دعا مثل‌ تعقيباتي‌ كه‌ در مفاتيح‌ وارد شده‌ است‌، كدام‌ يك‌ مقدّم‌ است‌؟


پاسخ:

گرچه‌ بعضي‌ از بزرگان‌ تعقيب‌ را مقدّم‌ بر نافله‌ دانسته‌اند ولي‌ معلوم‌ نيست‌، بنابر اين‌ اگر نمي‌تواند جمع‌ كند به‌ هر كدام‌ كه‌ توجّه‌ بيشتري‌ پيدا مي‌كند آن‌ را انتخاب‌ كند.