عنوان: نيت نماز غفيله
سوال :

آيا خواندن‌ نماز غفيله‌ بعد از نماز مغرب‌، در وقتي‌ كه‌ در رساله عمليه‌ آمده‌، به‌ قصد ورود يا رجاء صحيح‌ است‌؟

 


پاسخ:

به‌ ورود صحيح‌ است‌.