عنوان: ارث پدر از فرزند
سوال :

حكم‌ ارث‌ فرزندي‌ كه‌ پيش‌ از پدرش‌ فوت‌ نمايد چيست‌؟


پاسخ:

آن‌ فرزند ارث‌ نمي‌برد بلكه‌ پدر از او ارث‌ مي‌برد.