عنوان: تکليف کسي که در وقت تمتع بيهوش مي شود
سوال :

هرگاه‌ كسي‌ بعد از اتمام‌ عمره تمتّع‌ بيهوش‌ شود و بعد از ايّام‌ تشريق‌ به‌ هوش‌ آيد (و نتواند كسي‌ را نايب‌ كند) حج‌ّ او چه‌ صورتي‌ دارد؟


پاسخ:

بايد حج‌ّ خود را دوباره‌ بجا آورد.