عنوان: عقد موقت با خواهر زن با داشتن همسر اول
سوال :
آيا صيغه موقّت‌ خواهر زن‌ كه‌ طلاق‌ گرفته‌ است‌ و به‌ دليل‌ اوضاع‌ روحي‌ بايد ازدواج‌ كند، آيا جايز است‌؟ اگر به‌ دليل‌ اين‌ كه‌ زن‌ انسان‌ بچّه‌ دار نمي‌شود خواهر او را صيغه‌ كند كه‌ بچّه‌اي‌ محرم‌ براي‌ آنها بياورد، آيا اين‌ عقد موقّت‌ صحيح‌ است‌؟

 


پاسخ:

دو خواهر را در آن‌ واحد نمي‌شود گرفت‌، چه‌ ازدواج‌ دائم‌ باشد چه‌ موقّت‌.