عنوان: فشار به بدهکار جهت اداي قرض
سوال :
آيا فشار قانوني‌ به‌ بدهكار در حالي‌ كه‌ نداشته‌ باشد دين‌ خود را پرداخت‌ نمايد، آزار مؤمن‌ محسوب‌ مي‌شود؟
پاسخ:

بلي‌، آزار است‌ و بايد صبر كند چنانچه‌ قرآن‌ فرموده‌ است‌:«وَ ان‌ْ كان‌َ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظرَةٌ الي‌ مَيْسَرَةٍ». (بقره‌280/)