عنوان: مصاديق آزار و اذيت
سوال :

در مورد اذيت‌ و آزار مؤمن‌ بفرماييد:

الف‌) آيا مطلق‌ تضييع‌ حقوق‌ اجتماعي‌ ديگران‌ از قبيل‌ بلند كردن‌ بيش‌ از حدّ صداي‌ راديو در محيطهاي‌ عمومي‌، خارج‌ از نوبت‌ كاري‌ انجام‌ دادن‌ مثل‌ نان‌ گرفتن‌ بدون‌ نوبت‌، عدم‌ رعايت‌ حقوق‌ ديگران‌ بخصوص‌ عابر پياده‌ هنگام‌ رانندگي‌، و امور ديگر از اين‌ قبيل‌، مصداق‌ آزار مؤمن‌ و حرام‌ است‌؟

ب‌) بعضي‌ كارهاي‌ اجتماعي‌ است‌ كه‌ گرچه‌ قانوني‌ باشد امّا موجب‌ آزار ديگران‌ است‌ از قبيل‌ ساختن‌ بناهاي‌ بلند و مشرف‌ به‌ منزل‌ همسايه‌ بخصوص‌ باز كردن‌ پنجره‌ به‌ سوي‌ منزل‌ آنها، حفر چاه‌ فاضلاب‌ نزديك‌ چاه‌ آب‌ شرب‌ همسايه‌ و از اين‌ قبيل‌، آيا اين‌ امور صدق‌ آزار مؤمن‌ مي‌كند و حرام‌ مي‌باشد؟

ج‌) آيا مي‌توان‌ گفت‌ كليه اموري‌ كه‌ بنحوي‌ به‌ آزار جامعه مسلمين‌ مي‌انجامد از قبيل‌ آلوده‌ كردن‌ محيط‌ و بهداشت‌ جامعه‌ بخصوص‌ هواي‌ شهرهاي‌ بزرگ‌، و يا سهل‌ انگاري‌ در آنها نظير عدم‌ تعمير به‌ موقع‌ موتور اتومبيل‌ و ايجاد سر و صدا و دود در خيابانها، همگي‌ مصداق‌ آزار مؤمن‌ و حرام‌ است‌؟


پاسخ:

كليه اينها كه‌ نظير آن‌ هم‌ زياد است‌ يا از باب‌ اذيت‌ به‌ ديگران‌ حرام‌ است‌ نظير بلند كردن‌ صداي‌ راديو و بلندگو كه‌ مزاحم‌ ديگران‌ است‌ و يا خود گناه‌ است‌ از باب‌ تصرّف‌ در حقوق‌ ديگران‌ نظير غصب‌ جاي‌ ديگران‌ در مسجد و پارك‌ و مانند آنها.