عنوان: عرق جنب از حرام و حلال
سوال :

عرق‌ جنب‌ از حرام‌ و عرق‌ جنب‌ از حلال‌ يعني‌ چه‌؟ اگر دختر يا پسري‌ خود ارضائي‌ و استمناء كند جزو كدام‌ يك‌ از موارد فوق‌ حساب‌ مي‌شود؟ آيا گناهش‌ كبيره‌ است‌ يا صغيره‌؟


پاسخ:

جواب‌ ـ اگر كسي‌ از راه‌ حلال‌ جنب‌ شود و عرق‌ كند به‌ آن‌ عرق‌ جنب‌ از حلال‌ مي‌گويند ــ(و اين‌ مورد)ــ جنب‌ از حرام‌ است‌ و گناه آن‌ اگر‌ تكرار كند كبيره‌ است‌.