عنوان: لباس عروس و اسراف
سوال :
سنّت‌ است‌ در جشن‌ عروسي‌ براي‌ عروس‌ خانم‌ لباس‌ گرانقيمتي‌ تهيه‌ مي‌شود كه‌ فقط‌ يكبار استفاده‌ شده‌ و سپس‌ به‌ هيچ‌ كار ديگري‌ نمي‌آيد، حكم‌ اين‌ عمل‌ چيست‌؟
پاسخ:

اسراف‌ است‌ ولي‌ چون‌ در عرف‌ از جمله‌ لوازم‌ عروسي‌ شده‌ است‌ بعيد نيست‌ كه‌ به عنوان‌ ثانوي‌ اسراف‌ نباشد.