عنوان: سنگ قبر قيمتي
سوال :

اگر فردي‌ بميرد و بازماندگانش‌ سنگ‌ قبر او را با قيمت‌ گران‌ درست‌ كنند، از نظر شرعي‌ حكمش‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

اشكال‌ ندارد.