عنوان: تراشيدن زوائد ريش
سوال :

تراشيدن‌ موي‌ صورت‌ و گلو و گونه‌ با تيغ‌ يا ماشين‌هاي‌ برقي‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

 


پاسخ:

تراشيدن‌ ريش‌ و لو در گونه‌ حرام‌ است‌ ولي‌ تراشيدن‌ زوائد ريش‌ و لو در گونه‌ و زير گلو اشكال‌ ندارد.