عنوان: حجيت خواب در هدايت
سوال :

خيلي‌ اوقات‌ توسّط‌ خواب‌ هدايت‌ مي‌شوم‌، آيا شما معبّر خواب‌ مي‌شناسيد؟


پاسخ:

خواب‌ حجّت‌ نيست‌ و شما نبايد به‌ خواب‌ اهمّيّت‌ بدهيد.