عنوان: تعبير خواب از قرآن
سوال :

بعضي‌ افراد خواب‌ را از روي‌ قرآن‌ تعبير مي‌كنند، آيا اين‌ روش‌ صحّت‌ دارد؟


پاسخ:

سزاوار نيست‌ اينگونه‌ چيزها را به‌ قرآن‌ شريف‌ نسبت‌ داد.