عنوان: نوعي از خيانت
سوال :

آيا وارونه‌ جلوه‌ دادن‌ حقايق‌ و معارف‌ ديني‌، و دين‌ خدا را بر خلاف‌ آنچه‌ هست‌ ارائه‌ دادن‌، خيانت‌ محسوب‌ مي‌شود؟ آيا در اين‌ مسأله‌، عمد و نيّت‌ شرط‌ است‌؟


پاسخ:

خيانت‌ است‌، خيانت‌ بزرگي‌ هم‌ هست‌ ولي‌ اگر مقصّر نباشد معاقب‌ نيست‌.