عنوان: مطالعه درسي
سوال :

  آيا مي‌توانيم در روزهايي كه معتكف هستيم، درس‌هاي خود را مطالعه و يا مسأله درسي حل كنيم؟

 


پاسخ:

  آري، مانعي ندارد.بلکه بسیار خوب است.