عنوان: قطع اعتکاف
سوال :

  آيا قطع اعتكاف گناه دارد؟


پاسخ:

  اگر اعتكاف واجب باشد و يا دو روز اعتكاف مستحبي را گذرانده باشد و  اعتكاف را به هم بزند، معصيت كرده است.مگر ضرورتی پیدا شود.