عنوان: کسي که در زمان ثبت نام توان مالي داشته اما حال توانائي مالي ندارد
سوال :

اگر شخصي‌ قبلاً استطاعت‌ مالي‌ داشته‌ و براي‌ حج‌ّ تمتّع‌ ثبت‌ نام‌ كرده‌ و در حال‌ حاضر استطاعت‌ مالي‌ ندارد و نام‌ او براي‌ امسال‌ در آمده‌، حج‌ّ بر او واجب‌ است‌؟


پاسخ:

حج‌ّ براي‌ او واجب‌ نيست‌ و مي‌تواند فيش خود را بفروشد و مكّه‌ نرود.