عنوان: ندانستن جهت قبله
سوال :

اگر کسی در جائی واقع شود که نداند قبله از کدام طرف است و وقت دارد به محلی برسد که قبله آن مشخص است، می تواند نماز را با قبله نامعلوم بخواند؟یا حتما باید صبر کند تا قبله مشخص شود؟

 


پاسخ:

بسمه تعالی

باید صبرکند