عنوان: قبله براي بيماري که قادر به حرکت نيست
سوال :

بیماری که امکان جابه جاشدن ندارد یا جابه جا شدن آن مضر است و جهت خوابیدن او رو به قبله نیست،چگونه باید نماز بخواند؟

 


پاسخ:

بسمه تعالی

به هرطوری که می تواند نماز بخواند