عنوان: تفاوت غنا و موسيقي
سوال :

لطفاً فرق‌ بين‌ «غنا» و «موسيقي‌» را بيان‌ فرماييد.

 


پاسخ:

غنا مربوط‌ به‌ صوت‌ است‌ و هر صوتي‌ كه‌ مخصوص‌ به‌ مجالس‌ لهو و اهل‌ معصيت‌ باشد و به‌ عبارت‌ ديگر محرّك‌ شهوت‌ در عموم‌ باشد به‌ آن‌ غنا مي‌گويند و حرام‌ است‌ و موسيقي‌ مربوط‌ به‌ آهنگ‌هاست‌ و هر آهنگي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ مجالس‌ لهو و اهل‌ معصيت‌ باشد و به‌ عبارت‌ ديگر محرّك‌ شهوت‌ براي‌ عرف‌ مردم‌ باشد به‌ آن‌ موسيقي‌ گفته‌ مي‌شود و حرام‌ است‌