عنوان: استماع آواز بصورت ترجيع
سوال :

افرادي‌ كه‌ به‌ صورت‌ ترجيع‌ آواز مي‌خوانند و گاهي‌ هم‌ بدون‌ آهنگ‌ است‌، گوش‌ دادن‌ به‌ آنها چگونه‌ است‌؟

 


پاسخ:

اشكال‌ ندارد مگر اين‌ كه‌ آهنگ‌ با آن‌ باشد ولي‌ چون‌ بعضي‌ از بزرگان‌ استماع‌ صوتي‌ را كه‌ فقط‌ ترجيع‌ داشته‌ باشد حرام‌ مي‌دانند احوط‌ در استماع‌ نكردن‌ است‌.