عنوان: ارتباط دختر و پسر دانشجو تحت عنوان درس
سوال :

ارتباط‌هاي‌ دانشجويان‌ دختر و پسر در محيط‌هاي‌ دانشگاه‌ تحت‌ عنوان‌ ارتباط‌ درسي‌، و همچنين‌ شركت‌ در اردوهاي‌ مختلط‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟


پاسخ:

جايز نيست‌.