عنوان: استفاده از اوول زن صيغه اي
سوال :

زن‌ و مردي‌ ازدواج‌ موقّت‌ نموده‌ و پس‌ از آن‌ توسّط‌ پزشك‌ اسپرم‌هاي‌ آنان‌ به‌ اشتراك‌ گذاشته‌ شده‌ و تشكيل‌ جنين‌ مي‌دهند پس‌ از آن‌ جنين‌ به‌ وجود آمده‌ داخل‌ رحم‌ خواهر زن‌ كه‌ نه‌ خودش‌ و نه‌ شوهرش‌، بچّه‌ دار نمي‌شوند قرار داده‌ مي‌شود، سؤال‌ اين‌ است‌ كه‌ بچّه به‌ دنيا آمده‌ صرف‌ نظر از مسائل‌ ارث‌ و محرم‌ و نامحرم‌ بودن‌ نسبت‌ به‌ شوهر خاله‌اش‌، فقط‌ از حيث‌ پدر و مادر اصلي‌ كه‌ نطفه‌هاي‌ آنها به‌ اشتراك‌ گذاشته‌ شده‌ توسّط‌ ازدواج‌ موقّت‌، آيا انساني‌ پاك‌ و حلال‌ زاده‌ است‌؟ اين‌ بچّه‌ فقط‌ از نظر رشد و نمو و زايمان‌ داخل‌ رحم‌ زني‌ كه‌ بچّه‌ دار نمي‌شود قرار داده‌ مي‌شود كه‌ خاله بچّه‌ هم‌ مي‌باشد.

 


پاسخ:

بچّه‌ حلال‌ زاده‌ است‌ و مال‌ آن‌ زن‌ و مردي‌ است‌ كه‌ ازدواج‌ موقّت‌ نموده‌اند و اسپرم‌ و اول‌ مال‌ آنها است‌.