عنوان: تماشاي فيلمهايي که در شئونات اسلامي نيست
سوال :

آيا ديدن‌ برخي‌ فيلم‌ها كه‌ در آن‌ شئونات‌ اسلامي‌ رعايت‌ نشده‌ و مدّتي‌ است‌ با اجازه‌ از وزارت‌ ارشاد در سينماها پخش‌ مي‌شود جايز است‌؟ در صورت‌ اشكال‌، راه‌ حل‌ّ شرعي‌ را بيان‌ نماييد.

 


پاسخ:

حرام‌ است‌.