عنوان: مسح پا براي دو مرتبه
سوال :

شخصي‌ روي‌ پا را دو مرتبه‌ مسح‌ كشيده‌، آيا وضويش‌ باطل‌ است‌؟

 


پاسخ:

اشكال‌ ندارد.