عنوان: برطرف کردن نجاست از ميت
سوال :

اگر به‌ علّت‌ نبودن‌ آب‌ و يا به‌ جهتي‌ امكان‌ غسل‌ ميّت‌ نباشد و ميّت‌ را عوض‌ غسل‌ تيمّم‌ بدهند، آيا موجب‌ برطرف‌ شدن‌ نجاست‌ از بدن‌ ميّت‌ مي‌شود يا نه‌؟

 


پاسخ:

نجاستي‌ كه‌ در اثر موت‌ آمده‌ است‌، زائل‌ مي‌گردد.