عنوان: انجام اعمال بر طبق فتواي مرجع غيرمشخص حي
سوال :

اگر انسان‌ يقين‌ كند عملي‌ كه‌ انجام‌ مي‌دهد مطابق‌ فتواي‌ يكي‌ از مراجع‌ معظّم‌ تقليد است‌، كفايت‌ مي‌كند؟


پاسخ:

اگر مطابق‌ حي‌ّ باشد و اعلم‌ هم‌ احراز نشده‌ باشد كفايت‌ مي‌كند.